Nástroje pro usnadnění přístupu

Maturitní zkoušky pro školní rok 2022/2023

Informace uvedené níže jsou v souladu s platným zněním zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a s platným zněním vyhlášky číslo 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Aktualizované nejnovější informace jsou dále k dispozici na https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Ve společné části maturitní zkoušky budou žáci povinně maturovat
- z českého jazyka a literatury
- z cizího jazyka nebo matematiky.
Tyto zkoušky proběhnou formou didaktického testu. Hranicí úspěšnosti bude v tomto případě nejnižší procentuální nebo bodové hodnocení, kterého žák musí dosáhnout, aby zkoušku vykonal úspěšně. Hodnocení maturitní zkoušky ve společné části nebude vyjádřeno známkou, ale slovy „uspěl/neuspěl“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.
Nepovinnou zkoušku mohou formou didaktického testu žáci vykonat z předmětu Matematika rozšiřující (dříve Matematika+).

{slider title="Doba trvání jednotlivých didaktických testů" open="false"}

Český jazyk a literatura: 85 minut
Cizí jazyk: 110 minut, z toho 40 minut poslechová část a 70 minut část testová ověřující čtení a jazykové kompetence
ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti
Matematika: 135 minut
Matematika rozšiřující: 150 minut

{/sliders}

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Ředitelka gymnázia určuje v souladu s platnými právními předpisy nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro rok 2023 a další pravidla pro jejich konání.

{slider title="1. Nabídka zkušebních předmětů povinných i nepovinných zkoušek" open="false"}

Anglický jazyk – ústní zkouška
Maturitní okruhy pro ústní zkoušku z anglického jazyka 

Německý jazyk – ústní zkouška
Maturitní okruhy pro ústní zkoušku z německého jazyka

Francouzský jazyk – ústní zkouška
Maturitní okruhy pro ústní zkoušku z francouzského jazyka

Ruský jazyk – ústní zkouška 
Maturitní okruhy pro ústní zkoušku z ruského jazyka

Informatika – maturitní práce s obhajobou a ústní zkouška
Maturitní okruhy Informatika a výpočetní technika

Dějepis – ústní zkouška
Maturitní okruhy Dějepis

Zeměpis – ústní zkouška
Maturitní okruhy Zeměpis

Základy společenských věd – ústní zkouška
Maturitní okruhy Základy společenských věd

Matematika – písemná a ústní zkouška
Maturitní okruhy Matematika

Maturitní okruhy Matematika - ústní

Deskriptivní geometrie - písemná zkouška
Maturitní okruhy Deskriptivní geometrie

Fyzika – ústní zkouška
Maturitní okruhy Fyzika

Biologie – ústní zkouška
Maturitní okruhy Biologie

Chemie – ústní zkouška
Maturitní okruhy Chemie

{slider title="2. Pravidla pro výběr zkušebních předmětů povinných i nepovinných zkoušek" open="false"}

1. V profilové části maturitní zkoušky budou všichni žáci konat zkoušku z českého jazyka a literatury. Tato zkouška bude složena z písemné práce a ústní zkoušky. Žáci, kteří si ve společné části zvolí cizí jazyk, budou v profilové části z tohoto jazyka skládat písemnou a ústní zkoušku. Písemná zkouška bude ve formě písemné práce.

2. Každý žák maturitního ročníku je povinen odevzdat svému vyučujícím českého jazyka vlastní SEZNAM LITERATURY K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE na tomto formuláři vlastnoručně podepsaný a ve dvojím vyhotovení nejpozději 31. 3. 2023. Vytvoří ho podle níže uvedených kritérií ze školního seznamu četby (kánonu), který je zveřejněn ZDE

3. Pokud si ve společné části žák jako druhý předmět zvolí cizí jazyk, bude v rámci profilové zkoušky z tohoto cizího jazyka psát písemnou práci a skládat ústní zkoušku. Tuto zkoušku bude možno v profilové části nahradit jazykovým certifikátem.  

4. Pokud si ve společné části žák jako druhý předmět společné části zvolí matematiku, může si v profilové části zvolit cizí jazyk. V takovém případě bude ze zvoleného jazyka povinně psát písemnou práci a konat ústní zkoušku. Tuto zkoušku nebude moci nahradit certifikátem (viz níže). 

5. Všichni žáci si dále z výše uvedené nabídky vyberou další dva předměty. Žák, který si ve společné části zvolil cizí jazyk, si nemůže v profilové vybrat tentýž cizí jazyk. nelze totiž konat dvakrát zkoušku z jednoho cizího jazyka. Zvolit lze pouze zkoušku z předmětu, který žák navštěvoval s celkovou dotací minimálně 4 hodiny v posledních čtyřech ročnících studia.

{slider title="3. Profilová maturitní zkouška z českého jazyka a literatury" open="false"}

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury jako profilová zkouška má charakter komplexní zkoušky a skládá ze dvou částí, z písemné práce a z ústní zkoušky. Úspěšné složení komplexní zkoušky je podmíněno úspěšným složením obou dílčích zkoušek – písemné práce a ústní zkoušky. Výsledná známka na maturitní vysvědčení z českého jazyka a literatury je dána takto: 40 % hodnocení tvoří písemná část maturitní zkoušky, 60 % ústní část maturitní zkoušky.

{slider title="Kritéria pro tvorbu vlastního seznamu literatury" open="false"}

1. Žák si vybírá 20 literárních děl.
2. Žák si dále vybere
- ze světové a české literatury do konce 18. století nejméně 2 díla.
- ze světové a české literatury 19. století nejméně 3 díla.
- ze světové literatury 20. a 21. století nejméně 4 díla.
- z české literatury 20. a 21. století nejméně 5 děl.

3. V seznamu žáka musí být vždy minimálně dvěma díly zastoupena próza, dvěma díly poezie a dvěma díly drama.
4. V seznamu žáka se musí vyskytovat pouze jedno dílo konkrétního autora.
5. Vlastní seznam bude vytvořen dle tohoto formuláře.  

{slider title="Školní seznam literatury (kánon)" open="false"}

Školní seznam literatury je pro svou obsáhlost uložen ZDE v tomto souboru. 

{slider title="Podmínky konání písemné práce z českého jazyka" open="false"}

Podrobné podmínky pro profilovou maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury jsou k nahlédnutí ZDE.

{slider title= "4. Podmínky pro konání písemné práce z anglického jazyka" open="false"}

Písemná práce z anglického jazyka v minimální délce rozsahu 200 slov trvá 90 minut včetně času na volbu jednoho ze dvou zadání.
Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

{slider title="5. Podmínky konání písemné práce z německého jazyka" open="false"}
Písemná práce z německého jazyka má dvě části. Souhrnný čas k vypracování je 90 minut. Tento čas zahrnuje zadání tématu bez možnosti výběru, vypracování konceptu a přepsání do záznamového archu. Rozsah práce je 120-150 slov v první části (dopis, článek, popis, vypravování, charakteristika) a 60-70 slov ve druhé části (zpráva, oznámení, popis, e-mail). Překladový slovník bez přílohy je povolen. 

{slider title="6. Podmínky konání písemné práce z ruského jazyka" open="false"}
Písemná práce z ruského jazyka má dvě části. Souhrnný čas k vypracování je 90 minut. Tento čas zahrnuje zadání tématu bez možnosti výběru, vypracování konceptu a přepsání do záznamového archu. Rozsah práce je 120-150 slov v první části (dopis, článek, popis, vypravování, charakteristika) a 60-70 slov ve druhé části (zpráva, oznámení, popis, e-mail). Překladový slovník bez přílohy je povolen. 

{slider title="7. Podmínky konání písemné práce z francouzkého jazyka" open="false"}
Písemná práce z francouzského jazyka má dvě části. Souhrnný čas k vypracování je 90 minut. Tento čas zahrnuje zadání tématu bez možnosti výběru, vypracování konceptu a přepsání do záznamového archu. Rozsah práce je 120-150 slov v první části (dopis, článek, popis, vypravování, charakteristika) a 60-70 slov ve druhé části (zpráva, oznámení, popis, e-mail). Překladový slovník bez přílohy je povolen. 

{slider title="8. Nahrazující zkouška z cizího jazyka" open="false"}

Za níže uvedených podmínek může žák jednu zkoušku z cizího jazyka nahradit jazykovým certifikátem.
1. Pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky vybral cizí jazyk, může zkoušku z tohoto cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, a to u anglického jazyka nejméně na úrovni B2, u ostatních jazyků B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, doložené jazykový certifikátem (tzv. „nahrazující zkouška z cizího jazyka”). Žák, který si ve společné části maturitní zkoušky vybral matematiku, nemůže certifikátem nahradit zkoušku z cizího jazyka, který by si zvolil v profilové části. 

2. Pokud se žák rozhodne zvolit zkoušku z dalšího cizího jazyka  v rámci profilové maturitní zkoušky (jiného cizího jazyka než ve společné části), může zkoušku z tohoto jazyka rovněž nahradit doloženým jazykovým certifikátem. Platí přitom stále, že nahradit certifikátem lze pouze jednu zkoušku z cizího jazyka. 

Seznam státem uznaných certifikátů je zveřejněn ZDE. Žádost o uznání certifikátu ZDE.. 

{slider title="9. Podmínky pro konání písemné práce z matematiky" open="false"}

Písemná práce z matematiky se skládá ze dvou částí: v první žák vypočítá dva povinné příklady, druhá část obsahuje nabídku dvou variant příkladů, z nichž si žák jednu vybere. Práce trvá 180 minut včetně času na výběr variant příkladů.

{slider title="10. Podmínky pro konání písemné práce z deskriptivní geometrie" open="false"}

Profilová zkouška z deskriptivní geometrie probíhá formou písemné práce. Písemná práce se skládá ze čtyř příkladů: dva příklady bez možnosti volby, další dva příklady mají dvě varianty, z nichž si žák jednu povinně zvolí. Práce trvá 180 minut včetně času na výběr variant příkladů. Žák při práci používá vlastní rýsovací potřeby.

{slider title="11. Podmínky pro konání maturitní zkoušky formou maturitní práce a její obhajoby" open="false"}
Vypracování maturitní práce je vedle ústní zkoušky povinnou částí maturitní zkoušky z Informatiky a výpočetní techniky.
Zadání jednotlivých prací, vedoucí prací a oponenty určí ředitelka školy do 20. prosince 2021.
Vedoucí práce a oponent vypracují posudek a předají žákovi do 30. dubna 2021.
Příprava k obhajobě trvá nejméně 5 minut, obhajoba trvá nejméně 15 minut a nejdéle 30 minut. 

{slider title="12. Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky" open="false"}

Aktuální kritéria platná pro maturitní zkoušky v roce 2023 jsou k dispozici ZDE.. 

Termíny maturitních zkoušek společné a profilové části

{slider title="Termíny spojené s maturitní zkouškou 2022/2023" open="false"}

Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce: 1. prosince 2022
Odevzdání žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky (včetně dokladu či ověřené kopie o jejím vykonání): do 31. března 2023
Didaktické testy společné části se uskuteční v termínu 2. - 5. května 2022

Matematika a Anglický jazyk: bude upřesněno do 15. ledna 2023
Český jazyk a literatura: bude upřesněno do 15. ledna 2023
Matematika rozšiřující, další cizí jazyky: bude upřesněno do 15. ledna 2023

Český jazyk a literatura:

odevzdání vlastního seznamu literatury: 31. března 2023  

Písemná práce profilové části maturitní zkoušky:
Český jazyk a literatura: 3. dubna 2023
Anglický jazyk: 5. dubna 2023
Německý jazyk: 
Francouzský jazyk: 
Ruský jazyk: 
Matematika: 19. dubna 2023
Deskriptivní geometrie: 12. dubna 2023

Informatika a výpočetní technika:
zveřejnění témat maturitní práce: 31. října 2022
zadání maturitní práce: 15. prosince 2022
odevzdání maturitní práce: 31. března 2023
odevzdání posudků: 28. dubna 2023

Ústní zkoušky ve všech předmětech profilové části:

22. - 26. května 2023

{/sliders}

Jihomoravsky kraj